นม UHT / นมเสตอริไลซ์ / นมพาสเจอไรส์ จำนวน 60 ชิ้น