ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน makroclick 

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปในที่นี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) ได้จัดทำเว็บไซต์ www.makroclick.com ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ให้ลูกค้าของบริษัทฯ สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ก่อนเข้าใช้บริการเว็บไซต์ โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานในเว็บไซต์โดยละเอียด และหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถสอบถามมายังบริษัทฯ ได้ที่ [Makroclick Call Center โทร 0-2335-5300 กด 2 ทุกวัน เวลา 06.00-23.00น.]

การเข้าชมหรือการเข้าใช้บริการใดๆ ในเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านยอมรับและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้แล้ว กรณีที่ท่านไม่เห็นด้วยและไม่ยินยอมผูกพันตนกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้โปรดอย่าเข้าใช้บริการเว็บไซต์

1. การสมัครสมาชิก

1.1 เว็บไซต์ www.makroclick.com นี้ให้บริการทั้งผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกแม็คโคร และ ผู้ใช้บริการทั่วไป ที่สามารถสั่งซื้อสินค้าหรือร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ที่จัดขึ้นบนเว็บไซต์ได้ อนึ่งสิทธิประโยชน์อาจแตกต่างกันไปตามประเภทสมาชิกแม็คโครของท่าน

1.2 การลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกกับเว็บไซต์ www.makroclick.com ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง แท้จริงสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลดังกล่าว ท่านจะต้องปรับปรุงข้อมูลนั้นๆ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ซึ่งบริษัทฯ จะจัดการข้อส่วนบุคคลตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

1.3 การสมัครสมาชิกและสั่งซื้อสินค้าผ่าน www.makroclick.com ท่านต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

1.4 เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หลังจากลงทะเบียนสมาชิกเพื่อใช้งานเป็นครั้งแรกแล้ว ท่านจะต้องทำการยืนยันตัวตนของท่านผ่านทาง e-mail โดยท่านจะได้รับ e-mail 1 ฉบับ พร้อมกับลิงก์ที่ใช้สำหรับยืนยัน หรือ ทางเบอร์โทรศัพท์ผ่านรหัส OTP โดยส่ง sms เข้าไปยังเบอร์โทรศัพท์ของคุณ ก่อนจึงจะสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ www.makroclick.com ได้

1.5 สำหรับท่านที่ไม่มีบัตรสมาชิกแม็คโคร หรือ ไม่เคยเป็นสมาชิกบัตรแม็คโครมาก่อน หลังจากท่านทำการลงทะเบียนสมาชิกที่ www.makroclick.com เรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการสมัครสมาชิกบัตรแม็คโครให้ท่านโดยอัตโนมัติ โดยท่านสามารถตรวจสอบเลขบัตรสมาชิกของท่านได้ที่หน้าเว็บไซต์ ที่เมนูข้อมูลส่วนตัว และ สามารถติดต่อรับบัตรสมาชิกตัวจริงได้ ณ. สาขาที่ท่านเลือกรับสินค้า 

1.6 บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะระงับการให้บริการ และ/หรือเพิกถอนการเป็นสมาชิกเว็บไซต์ของท่านได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากบริษัทฯ ทราบหรือตรวจพบว่า ท่านแจ้งข้อมูลที่เป็นเท็จในการลงทะเบียน หรือกระทำการอันไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ท่านเข้าใช้เว็บไซต์โดยมีเจตนาทุจริต

2. รายละเอียดสินค้าราคาและการสั่งซื้อ

บริษัทฯ ได้ระบุรายละเอียดสินค้าและราคาเพื่อให้ท่านได้ใช้ประกอบในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้าเบื้องต้น เมื่อท่านได้ตัดสินใจที่จะเลือกซื้อสินค้าหรือบริการและได้ดำเนินการสั่งซื้อตามวิธีการสั่งซื้อสินค้า ให้ท่านพิจารณาและตรวจสอบรายละเอียดสินค้า และสถานที่รับสินค้าในเอกสารที่แสดงบนหน้าจอก่อนกดยืนยันการสั่งซื้อ 

เมื่อท่านกดยืนยันการสั่งซื้อแล้วจะถือว่าท่านได้ทำคำชี้ชวนให้บริษัทฯ ทำคำเสนอขายสินค้าให้กับท่าน ทั้งนี้ ท่านรับทราบว่า บริษัทฯ จะสามารถจำหน่ายสินค้าให้ท่านได้ตามจำนวนสินค้าที่บริษัทมีอยู่เท่านั้น บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะมีสินค้าตามรายการทั้งหมดที่ได้แสดงไว้ในหน้าเว็บไซต์ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจาก มีข้อผิดพลาดทางเทคนิค มีปริมาณการสั่งซื้อเข้ามาจำนวนมากพร้อมกัน หรือมีการปรับเปลี่ยนของราคาในระหว่างที่ท่านทำคำชี้ชวนมายังบริษัทฯ การกดยืนยันการสั่งซื้อผ่าน www.makroclick.com บริษัทฯ จะถือว่าเป็นเพียงการแจ้งจำนวนสินค้าในราคาที่ท่านต้องการเท่านั้น ซึ่งบริษัทฯ จะยืนยันจำนวนสินค้าที่มีและสามารถจัดส่งให้ท่านได้ รวมถึงราคาค่าสินค้าที่ท่านต้องชำระในใบแจ้งการชำระราคา/ใบแจ้งการสั่งซื้อ ซึ่งถือเป็นคำเสนอขายสินค้าของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะส่งใบแจ้งการชำระราคา/ใบแจ้งการสั่งซื้อให้ทาง e-mail ของท่านที่ท่านได้แจ้งไว้ในระบบสมาชิก 

กรณีที่ไม่มีสินค้าครบตามจำนวนในคำชี้ชวนของท่าน หรือมีการปรับเปลี่ยนราคา บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ หากท่านยืนยันที่จะซื้อสินค้าตามจำนวนเท่าที่บริษัทฯ มี บริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินหรือเรียกชำระเงินส่วนต่างตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ทำคำเสนอขายสินค้าให้ท่านเพื่อดำเนินการชำระราคาค่าสินค้า  หากบริษัทฯ ไม่มีสินค้าตามที่ระบุในคำชี้ชวน บริษัทฯ จะพยายามแนะนำสินค้าอื่นๆ ที่ใกล้เคียงให้ท่าน ซึ่งท่านสามารถยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ หากเห็นว่าสินค้าที่เสนอไม่เป็นไปตามความประสงค์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในกรณีนี้

เมื่อท่านได้ชำระราคาค่าสินค้าแล้วให้ถือว่า ท่านรับทราบ พอใจ และยอมรับสินค้าตามรายละเอียดและคุณสมบัติที่กำหนดไว้แล้ว บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับประกันว่าสินค้าจะเหมาะกับธุรกิจหรือความประสงค์เฉพาะใดๆ ของท่าน หากท่านไม่แน่ใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าที่ท่านประสงค์จะซื้อ เหมาะกับธุรกิจหรือจะเป็นไปตามความประสงค์ของท่านหรือไม่ ให้ท่านสอบถามข้อมูลได้ที่ Makroclick Call Center (โทร 0-2335-5300 ต่อ 2) ทุกวัน เวลา 06.00-23.00 น. ก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า

ทั้งนี้ ท่านรับทราบว่า ราคาและโปรโมชั่นใดๆ (รายการส่งเสริมการขาย) ในเว็บไซต์ www.makroclick.com จะใช้ได้เฉพาะการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์นี้เท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้กับการซื้อสินค้าที่สาขาของบริษัทฯ ได้

3. การชำระราคา

การชำระด้วยระบบออนไลน์ในหน้าเว็ปไซด์ www.makroclick.com ท่านจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการชำระเงินจนสำเร็จ และ ระบบแสดงผลการสั่งซื้อของท่าน ว่าการสั่งซื้อสินค้าของท่านสำเร็จแล้ว ในกรณี ที่การชำระเงินของท่านไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ให้บริการชำระเงินที่ท่านเลือกใช้ บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกการสั่งซื้อของท่านได้   

4. เงื่อนไขการรับสินค้าและการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

4.1 เงื่อนไขการรับสินค้า

ท่านจะต้องตรวจสอบความถูกต้องและสภาพของสินค้าก่อนลงลายมือชื่อรับสินค้า เมื่อรับสินค้าไปแล้วบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับสินค้า

และให้ถือว่าการส่งมอบสินค้าเสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อท่านหรือผู้รับมอบอำนาจของท่านได้ลงลายมือชื่อรับสินค้าแล้ว

4.2 เงื่อนไขในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะเปลี่ยนหรือคืนสินค้า บริษัทฯ อาจพิจารณาเปลี่ยนหรือคืนสินค้าให้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด หากสินค้าที่จะขอเปลี่ยนหรือคืนมีสภาพที่สมบูรณ์ โดยท่านต้องติดต่อเพื่อขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้ากับสาขาของบริษัทฯ ที่ท่านรับสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ท่านรับสินค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนสินค้าให้ หากพบว่า ท่านใช้สินค้าอย่างไม่เหมาะสม ใช้งานสินค้าผิดประเภท หรือสินค้าชำรุดเสียหายด้วยความผิดของท่านเอง

การขอคืนสินค้าภายหลังจาก 7 วันนับจากวันที่รับสินค้าอาจทำได้ตามเงื่อนไขของการรับประกัน โดยท่านจะต้องติดต่อกับผู้จำหน่าย/ผู้ผลิตสินค้านั้นๆ โดยตรง

5. เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

กรณีที่ท่านสั่งซื้อโดยใช้บริการจัดส่งสินค้าของบริษัทฯ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะโทรนัดหมายการจัดส่งสินค้ากับท่านตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้ในขั้นตอนการชำระเงิน ทั้งนี้ ท่านไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือสถานที่จัดส่งสินค้าได้ เมื่อได้ทำการชำระสินค้าเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ท่านจะต้องตรวจสอบที่อยู่หรือสถานที่จัดส่งสินค้าโดยละเอียดว่าถูกต้องก่อนการชำระราคาค่าสินค้า

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสินค้าบางรายการที่อาจต้องใช้ระยะเวลาในการรอรับสินค้าจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจัดจำหน่ายซึ่งอาจส่งผลในการจัดส่งสินค้าเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ โทรแจ้งให้ลูกค้าทราบกำหนดการจัดส่งสินค้า

บริษัทฯ จะทำการจัดส่งสินค้าเมื่อได้รับหลักฐานการยืนยันการชำระเงินจากลูกค้า ในกรณีที่ยังไม่ได้รับสินค้า ภายใน 3 วันหลังจากทางบริษัทฯ ยืนยันการขนส่งสินค้าแล้ว กรุณาโทรแจ้งทาง Makroclick Call Center โทร 0-2335-5300 กด 2 ทุกวัน เวลา 06.00-23.00น. 

บริษัทฯ ไม่อาจรับผิดในการส่งสินค้าล่าช้า อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถส่งมอบสินค้าให้ท่านได้ด้วยเหตุใดๆ เช่น ไม่มีผู้รับ ณ สถานที่ส่งสินค้า หรือผู้ที่อาศัยอยู่ ณ สถานที่ส่งสินค้าปฏิเสธการรับสินค้า ท่านจำเป็นต้องมารับสินค้าที่บริษัทฯ เองในภายหลัง 

6.  ค่าบริการจัดส่งสินค้า

ท่านสามารถตรวจสอบค่าบริการจัดส่งได้ที่ www.makroclick.com/th/content/delivery

7. ทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ เป็นเจ้าของเว็บไซต์ www.makroclick.com เจ้าของงานและ/หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ในงานอันมีลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ (ซึ่งที่นี้รวมเรียกว่า “ทรัพย์สินทางปัญญา”) ในข้อความ ภาพ การออกแบบ และงานในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดทั้งปวงในเว็บไซต์ 

ท่านในฐานะผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้บริการ มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณที่ดี รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขนี้อย่างเคร่งครัด ท่านตกลงที่จะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการคัดลอก ดัดแปลง ดาวน์โหลด แจกจ่าย หรือ เผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งรูปภาพ ข้อความ และ/หรืองานในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดในเว็บไซต์ ในลักษณะอันเป็นการละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ 

ท่านในฐานะผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้บริการต้องไม่กระทำการใดๆ ที่จะกระทบต่อการใช้งานตามปกติ ความปลอดภัย และความสมบูรณ์ของเว็บไซต์ หรือทำข้อความปลอมเพื่อบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือบิดเบือนการแสดงตัวตนของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือพยายามเข้าไปยังบัญชีของผู้ใช้เว็บไซต์รายอื่น หรือการกระทำการไม่ว่าในทางใดๆ อันเป็นการขัดขวางการใช้งานเว็บไซต์ตามปกติ และ/หรือเป็นอันตรายต่อเว็บไซต์ และผู้ใช้เว็บไซต์รายอื่น

หากท่านกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดๆ ข้างต้น ที่มีผลกระทบ หรือบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อเว็บไซต์หรือผู้ใช้บริการเว็บไซต์รายอื่น บริษัทฯ จะดำเนินการทางกฎหมาย โดยท่านจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าวข้างต้น  

8. ข้อกำหนดอื่นๆ

8.1 กฎหมายที่ใช้บังคับ 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ การทำธุรกรรมทางการขายใดๆ ในเว็บไซต์ www.makroclick.com และการระงับข้อพิพาทระหว่างท่านกับบริษัทฯ เกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าวจะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย 

8.2 การสละสิทธิ์ 

การไม่บังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งจะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ในข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว และจะไม่ส่งผลกระทบต่อการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวในอนาคต

8.3 การแก้ไข 

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯแต่เพียงผู้เดียว โดยให้มีผลบังคับใช้เมื่อมีการแจ้งเตือนหรือทำให้ปรากฏบนเว็บไซต์ การประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ และ/หรือการส่ง e-mail ถือว่าเป็นการแจ้งให้ท่านทราบและท่านได้รับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

8.4 การติดต่อสื่อสารและการบอกกล่าว 

ท่านตกลงและยอมรับการติดต่อสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัทฯ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก 

9. การจำกัดความรับผิดชอบ

ความรับผิดของบริษัทฯ สำหรับสินค้าใดๆ ที่ท่านซื้อจากเว็บไซต์จะจำกัดเพียงราคาของสินค้าที่ท่านซื้อเท่านั้น ทั้งนี้เว้นแต่ ท่านจะสามารถพิสูจน์ให้บริษัทฯ เห็นได้โดยปราศจากข้อสงสัยถึงความเสียหายที่เกินกว่าราคาสินค้า  

10. การแจ้งข้อขัดข้องหรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีศูนย์บริการลูกค้าเพื่อการแจ้งข้อขัดข้อง หรือข้อร้องเรียนปัญหาที่เกิดจากการใช้บริการในการซื้อสินค้าสำหรับท่าน และจะหาทางแก้ปัญหาให้กับท่านตามความเหมาะสมในทันที แต่หากบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการตามข้อร้องเรียนหรือจัดการกับข้อขัดข้องที่ท่านแจ้งได้ในทันที บริษัทฯ จะแจ้งเหตุผลและช่วงเวลาที่คาดการณ์ไว้ ให้กับท่านผู้ร้องเรียนผ่านทาง e-mail หรือโทรศัพท์ โดยท่านสามารถแจ้งข้อขัดข้อง หรือข้อร้องเรียนได้ทาง Makroclick Call Center โทร 0-2335-5300 ทุกวัน เวลา 06.00-23.00 น. 

***บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดปริมาณการซื้อสินค้า ตามที่มีระบุไว้ที่สินค้าในแต่ละรายการ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากมีการเปลี่ยนแปลง***